Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques curriculars: Informació per a estudiants

Requisits per poder realitzar les pràctiques a l’ETSEQ:

Pujar

Característiques, calendari i durada de les pràctiques curriculars a l'ETSEQ

Les pràctiques curriculars es matriculen i tenen reconeixement de crèdits ECTS d'acord amb cadascun dels plans d'estudi. L'estudiant rep un seguiment per part del tutor URV i el supervisor de l'empresa.

Les pràctiques curriculars no són obligatòriament remunerades. És l'empresa/institució sol·licitant qui decideix si inclou, voluntàriament, una remuneració en concepte a ajut a l'estudi.

L'activitat de l'estudiant és sempre una activitat formativa, independentment que existeixi o no remuneració, cosa que significa que no implica cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa/institució. Es tracta d'una estada de formació formalitzada mitjançant un conveni específic de pràctiques.

La durada de les pràctiques curriculars les fixa el pla d'estudis de cada ensenyament i depèn del nombre de crèdits assignats a l'assignatura. Una assignatura de pràctiques externes de 12 crèdits equival a 300 hores d'estada a l'empresa, mentre que si en són 9 l'estada és de 225 hores.

Els màsters professionalitzadors de l'ETSEQ (MEQ i MEASE) pretenen que l'estudiant faci el TFM a la mateixa empresa on realitza les pràctiques simultàniament i per tant l'estada és de 625 hores i 600 hores respectivament.

El període de les pràctiques depèn de l'acord entre l'empresa i l'estudiant i es poden desenvolupar dins el curs acadèmic que va des del 1 de setembre al 31 d'agost. L'estudiant té un rol actiu en el procés i es recomana que busqui empresa en paral·lel al suport que pot rebre del centre. S'ha de tenir en compte que l'horari de les pràctiques no es pot solapar amb les hores de classe. Per això, normalment sobretot als graus, se solen realitzar les pràctiques a l'estiu, a excepció d'alguns estudiants sobretot de 4rt que tenen disponibilitat durant el curs i tenen el vistiplau del coordinador.

En el cas del Màster de Prevenció de Riscos Laborals es poden iniciar a partir de febrer, que és a partir de quan es considera que els estudiants poden aplicar els coneixements adquirits al màster.

Pujar

Com l'estudiant ha de sol·licitar les pràctiques externes:

Emplenar el formulari del següent enllaç

Enviar el justificant de la matrícula (en format pdf)

Enviar el vostre currículum vitae

S'ha d'enviar tota la documentació a practiques.etseq(ELIMINAR)@urv.cat.

Pujar

Tramitació del conveni de pràctiques

Els estudiants que facin les pràctiques a una empresa necessitaran un conveni de pràctiques. Caldrà demanar el conveni a través de la següent sol·licitud que caldrà que es faci arribar emplenada a practiques.etseq(ELIMINAR)@urv.cat.

[Descargar Solicitud en Català]

La gestió del conveni serà per correu electrònic i des del centre es donaran les indicacions de signatura tant a l'empresa com a l'estudiant un cop estigui preparat. Primer signa el/la director/a de l'ETSEQ i quan està signat per tothom (ETSEQ, estudiant i empresa) s'ha de retornar a practiques.etseq@urv.cat.

IMPORTANT: La tramitació del conveni s'ha d'iniciar amb un mínim d'una setmana-10 dies abans de la data d'inici de les pràctiques.

El mes d'agost és inhàbil per la tramitació de convenis de pràctiques.

Pujar

Memòria de Pràctiques

La memòria de l'activitat realitzada per l'alumne durant el període de pràctiques, és una de les condicions necessàries per a l'avaluació del Tutor i representa, en gran part, la confirmació de la informació que ell ha arreplegat dels contactes amb el supervisor de l'empresa i amb el propi alumne.

La memòria ha de presentar-se (excepte que el Tutor digui una altra cosa) cap als 15 dies d'haver acabat la pràctica. En tot cas, parleu abans amb el vostre tutor, ja que si la pràctica finalitza durant la segona quinzena d'agost, caldrà lliurar l'informe a principis de setembre per tal que es puguin introduir les notes a temps. El lliurament de la memòria està subjecte a la data de tancament d'actes de la convocatòria que correspongui

Si esteu matriculats a l'assignatura de Pràctiques Externes, trobareu el model de la memòria amb els continguts que heu d'incloure en aquest informe al moodle de l'assignatura

Considereu que l'informe professional s'adreça a un directiu de l'empresa -no necessàriament tècnic- i que ha de posar de manifest la importància del treball desenvolupat. No s'hi inclouran còpies de càlculs, sortides d'ordinador, manuals d'operació, etc.

La memòria final es presentarà dins dels 15 dies següents a l'acabament de la Pràctica. En tot cas, parleu abans amb el vostre tutor, perquè el lliurament de l'informe està subjecte a la data de tancament de les actes de la convocatòria que correspongui.

Pujar

Convocatòria de les pràctiques

L'assignatura de pràctiques té convocatòria única i no disposa de convocatòria de recuperació. Els estudiants matriculats a l'assignatura tenen per defecte assignada la convocatòria al mes de juny. Si es preveu que no es finalitzaran les pràctiques abans d'aquest període, l'estudiant haurà de sol·licitar el canvi de convocatòria a setembre a la secretaria de Campus Sescelades.

Aquesta sol·licitud està disponible a l'espai de tràmits administratius de la secretaria de campus Sescelades (veure a continuació l'enllaç). La data límit per gestionar-ho és el dia 20 de maig.

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-endarreriment-treball-fi-grau-pract/

Pujar

Marc normatiu

Pujar

Més informació

Les Pràctiques Externes s'ofereixen als següents ensenyaments (enllaços a la guia docent):

Pujar