Universitat Rovira i Virgili

Informes de seguiment intern

A l'Escola es fa el seguiment del desenvolupament de les titulacions, d'acord amb les directrius de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i a partir de la implantació del sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) del centre.

L'objectiu és fomentar la millora contínua dels ensenyaments de l'Escola i garantir-ne la qualitat i l'adequació, així com també sotmetre'ls periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial d'aquestes titulacions.

Cursos acadèmics 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020-21
Graus
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris           Seguiment Seguiment
Enginyeria Mecànica Acreditació   Seguiment     Seguiment Acreditació
Enginyeria Química Acreditació   Seguiment     Seguiment Acreditació
Tècniques de Bioprocessos Alimentaris           Seguiment Seguiment
Doble titulació Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris             Seguiment
Màsters
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica       Seguiment Seguiment Acreditació Seguiment
Enginyeria Química Acreditació   Seguiment   Seguiment Acreditació Seguiment
Gestió d’Empreses Tecnològiques         Seguiment Acreditació Seguiment
Mecànica de Fluids Computacional           Seguiment Seguiment
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera Seguiment Acreditació   Seguiment   Acreditació Seguiment
Prevenció de Riscos Laborals Acreditació   Seguiment Acreditació   Seguiment Seguiment
Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia             Seguiment