Universitat Rovira i Virgili

Qualitat de les titulacions

Podeu consultar les memòries de verificació, l'enllaç a la informació del Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT), els segells de qualitat obtinguts, els informes d'avaluació externa i interna, els indicadors de seguiment i altra informació relacionada amb la qualitat dels graus i màsters que s'imparteixen a l'Escola.