Universitat Rovira i Virgili

Pla d'acció tutorial

Els plans estratègics de la URV i de l'ETSEQ prioritzen l'acció tutorial, amb l'objectiu de facilitar a l'estudiant l'ajut i les directrius necessàries perquè millori la seva integració a la Universitat i el desenvolupament acadèmic. Dins d'aquest context, l'ETSEQ ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'acció tutorial, per tal de donar resposta a les necessitats d'orientació de l’alumnat.