Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques: Informació general per a estudiants

Les pràctiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa l'objectiu de les quals és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

Aquesta formació s'ha de basar en activitats estretament relacionades amb els continguts del seu ensenyament, ja que les pràctiques formen part de la formació integral de l'estudiant, en el seu vessant professional, però directament relacionat amb l'acadèmic.

Modalitats de pràctiques externes

Les pràctiques curriculars són aquelles que desenvolupa l'estudiant que ha matriculat les pràctiques externes del seu pla d'estudis i per tant té el reconeixement com a crèdits ECTS.

Les pràctiques extracurriculars es formalitzen a petició de l'estudiant per adquirir experiència laboral, però sense reconeixement de crèdits.

La durada màxima de les pràctiques extracurriculars no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost), amb un màxim de 750 hores per curs. Excepcionalment, a criteri del centre, la durada es pot ampliar fins a un màxim de 1000 hores (MEQ i MEASE), en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant.

Els estudiants que duguin a terme pràctiques extracurriculars han de tenir matrícula vigent en el curs el qual es realitzen les pràctiques i haver superat el 50% del grau.

L'horari ha de ser sempre compatible amb l'horari acadèmic de l'alumne i el contingut de les tasques que desenvoluparà l'estudiant ha d'estar directament relacionat amb l'ensenyament que cursi.

Com a criteri general, les pràctiques externes extracurriculars són remunerades. Els imports mínims en concepte de beca o ajut a l'estudi són aprovats cada curs acadèmic per la Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern. Es podrà fer una excepció quan l'entitat col·laboradora sigui una entitat sense ànim de lucre.

Pujar

On es poden desenvolupar les pràctiques?

Les pràctiques curriculars i extracurriculars a l'ETSEQ es realitzen prioritàriament en empreses, institucions i entitats públiques o privades nacionals o estrangeres. En casos excepcionals, bàsicament quan la situació de l'estudiant ho justifica i el pla de treball a desenvolupar garanteix una alineació amb la titulació, les pràctiques es poden considerar a la URV.

Si l'estudiant desenvolupa la seva activitat professional en una empresa vinculada a l'ensenyament que estudia es pot valorar que realitzi les pràctiques a la mateixa institució/empresa on treballa.

Pujar

Documentació a signar

L'estada en pràctiques de l'estudiant es formalitza mitjançant la signatura d'un Conveni específic de pràctiques externes entre l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa/institució , que signa també l'estudiant acceptant els compromisos previstos.

Per poder signar un conveni específic de pràctiques externes, l'empresa/institució ha d'haver signat prèviament un Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Rovira i Virgili.  Aquest conveni permet a l'empresa/institució acollir estudiants en pràctiques de qualsevol centre de la URV. Té una vigència de 4 anys i el signa, per part de la URV, el rector/a o persona en qui delegui.

Pujar

Obligació d'alta i cotització a la Seguretat Social de l'estudiant (només per a pràctiques remunerades)

L'empresa/institució que acull un estudiant en pràctiques té l'obligació de donar-lo d'alta a la Seguretat Social si el conveni inclou una remuneració a l'estudiant, tant si es tracta d'un conveni de pràctiques curriculars com extracurriculars, encara que en el cas de les pràctiques curriculars estan bonificades al 100%, segons ha establert la disposició addicional 25ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio.

L'estudiant en pràctiques gaudirà de les cobertures corresponents al Règim General de la Seguretat Social, excepte la prestació d'atur.

Pujar

Assegurances de les pràctiques

En el cas dels estudiants de pràctiques curriculars, que són els que no solen cobrar ajut econòmic per les estades de pràctiques, aplica l'assegurança escolar obligatòria. A més, pels estudiants de 28 anys o més, i d'altres que també consideren contractar, tenen subscrita addicionalment l'assegurança Zurich.

Finalment, els estudiants que reben ajut econòmic de les empreses queden coberts per la cotització que fa la mateixa empresa en forma de quota a la Seguretat Social que assimila els estudiants als treballadors en termes de cotitzacions i drets, però, evidentment no vol dir que formin part de la plantilla de l'empresa.

Pujar