Universitat Rovira i Virgili

Delegats i delegades de curs

NORMATIVA PER A DELEGATS I DELEGADES DE LES TITULACIONS DE GRAU (URV)

Aprovada pel Consell de Govern del 23 d'octubre de 2019 

PREÀMBUL

La figura del delegat o delegada propicia la comunicació regular entre l'estudiantat, el professorat i els òrgans de govern, contribueix a la representació de l'estudiantat, amb una representativitat des dels grups o classes, i amb el seguiment del curs o ensenyament. La finalitat de la generalització de la figura del delegat o delegada és la de fomentar un mitjà d'interlocució permanent entre estudiants, cos docent i responsables de centre. 

ARTICLE 1. NATURALESA DE LA FIGURA DEL DELEGAT O DELEGADA 

1. Els delegats o delegades són els representants i portaveus dels estudiants d'un curs o grup de curs de grau. 2. Els delegats o delegades són escollits en procés deliberatiu o electoral anualment o fins a la celebració de les eleccions següents. A aquest efecte, el responsable d'ensenyament ha de facilitar el procés deliberatiu o electoral corresponent.  3. Qualsevol estudiant que s'hagi matriculat en assignatures obligatòries és elector o elegible. Els delegats o delegades han d'estar matriculats en almenys el 50% de les assignatures obligatòries que correspongui al seu grup.   4. Els delegats o delegades tenen la funció de fomentar la representativitat i participació de la classe o grup de classe d'un ensenyament per afavorir la interlocució regular amb el cos docent, representat per la persona responsable d'ensenyament, i contribuir així també a l'assegurament de la qualitat.  5. Cada curs o grup de curs té un delegat o delegada. De manera excepcional, hi pot haver un subdelegat o subdelegada en cursos amb un nombre elevat d'alumnes, que a petició del responsable d'ensenyament ha d'aprovar el vicerectorat competent. 

ARTICLE 2. DRETS I FUNCIONS DELS DELEGATS O DELEGADES 

1. Són drets dels delegats o delegades  a) Ser escoltats pels òrgans de govern competents del seu àmbit, en especial per part dels responsables d'ensenyament, per exercir les funcions de representació del curs o grup de curs. b) Rebre la informació dels assumptes que afectin el col·lectiu d'estudiants, sobretot pel que fa al funcionament acadèmic ordinari, a la seva activitat i a temes relatius a la governança a càrrec dels responsables d'ensenyament, responsables de centre i caps de departament. c) Convocar les reunions que considerin oportunes amb el col·lectiu que representen, per iniciativa pròpia, a petició del curs, grup del curs o una porció significativa d'aquest o del responsable d'ensenyament. d) Disposar d'una plataforma interactiva facilitada per la URV per convocar reunions, fer fòrums en línia i comunicar-se amb el col·lectiu d'estudiants, amb els responsables d'ensenyament i amb el professorat o d'un altre mitjà en cas necessari.   2  2 e) L'activitat del delegat o delegada és reconeguda com a part de la seva activitat formativa i es podrà demanar el reconeixement de crèdits per activitat.  f) Renunciar a la condició de delegat o delegada.  2. Les funcions i responsabilitats dels delegats o delegades són: a) Defensar els drets del col·lectiu d'estudiants del curs que representen (organitzat en curs o grup de curs) i vetllar pel compliment dels seus deures segons el codi ètic i de bones pràctiques (en preparació).  b) Consultar regularment el col·lectiu que representen sobre les dinàmiques acadèmiques i informar-lo també regularment de les seves interaccions amb els responsables acadèmics. c) Comunicar als responsables d'ensenyament i a altres representats de centre les inquietuds, les necessitats, els problemes i les propostes de la classe o del grup de classe. En aquest sentit, el delegat o delegada ha de defensar les decisions preses col·lectivament, o aquelles consultades amb el col·lectiu o amb una part significativa, i no ha d'actuar per compte propi.  d) Posar a disposició dels seus representats les seves dades de contacte i facilitar la comunicació amb tots els interlocutors, especialment amb els representats. e) Reunir-se periòdicament o mantenir comunicació escrita, digital o telefònica amb els responsables d'ensenyament, òrgans de govern de la facultat o escola i assistir a les reunions a què siguin convocats. f) Informar els estudiants sobre les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions, els fets rellevants que es produeixin a la URV, les activitats i accions del consell d'estudiants de centre o del Consell d'Estudiants URV, i tots aquells temes d'interès per al col·lectiu. g) Contribuir a la qualitat de l'ensenyament amb les seves aportacions pel que fa al sistema intern de garantia de qualitat (SIGC) i als processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la titulació (marc VSMA).  h) Participar, si s'escau, en la comissió de qualitat del centre i en la comissió de treball creada per a la verificació, seguiment o acreditació d'una titulació. i) Fomentar la utilització adequada del material i les instal·lacions, i informar dels possibles problemes. j) Guardar secret i respectar l'anonimat per a aquelles dades de caràcter personal a les quals tinguin accés en l'exercici de les seves funcions. k)  Participar activament en el consell d'estudiants de centre de la URV i fomentar la participació estudiantil en la resta d'àmbits de representació del col·lectiu d'estudiants. l) Exercir les seves funcions amb la màxima consideració i atenent la representació dels companys del curs. També han de ser considerats respecte dels professors, responsables d'ensenyament i òrgans de la facultat o escola i del conjunt de la URV. m) L'incompliment de les funcions pot comportar la pèrdua de la condició de delegat o delegada a instàncies dels seus representats, del responsable d'ensenyament i ho ha de validar el degà o degana i el vicerectorat competent.   3  3   ARTICLE 3. ORGANITZACIÓ DELS DELEGATS O DELEGADES 1. El curs o grup de curs és l'àmbit de deliberació i de proposta de les iniciatives que porti a terme el delegat o delegada. S'ha de procurar arribar a un màxim consens entre el col·lectiu d'estudiants. Si no s'hi arriba, el delegat o delegada ha de recollir les diverses propostes.  2. Els delegats han de conèixer les opinions consensuades amb els companys de curs abans de trobar-se amb els interlocutors acadèmics. Després de cadascuna d'aquestes reunions, han d'informar els estudiants que representen sobre els assumptes tractats. 3. Els delegats o delegades han d'informar periòdicament de les inquietuds i propostes recollides als estudiants representants a la junta de facultat o escola i als del consell de departament. 4. Els degans i els directors d'escola, o les persones en qui deleguin, han de convocar els delegats de manera ordinària un cop cada semestre per fer balanç de la dinàmica acadèmica i d'altres aspectes relacionats amb els serveis de la Universitat. 

ARTICLE 4. ELECCIÓ DEL DELEGAT O DELEGADA

1. A l'inici del curs, el col·lectiu d'estudiants ha de rebre informació del responsable d'ensenyament sobre aquesta normativa i sobre el dia que es farà la deliberació o elecció del delegat o delegada. 2. El responsable d'ensenyament ha de donar a conèixer amb una setmana d'antelació el dia i l'hora de les votacions, ha de reunir les propostes de candidatures i ha de supervisar l'elecció, que s'ha de fer al final d'una classe d'una assignatura obligatòria del curs. 3. Les eleccions a delegat o delegada de curs o grup de curs es fan mitjançant sufragi universal, directe i secret. Poden votar tots els estudiants del curs que s'hagin matriculat d'assignatures obligatòries. 

ARTICLE 5. RECONEIXEMENT DE L'ACTIVITAT DELS DELEGATS O DELEGADES

1. Atesa la important tasca de representació que han de dur a terme els delegats i delegades, la Universitat ha aprovat el reconeixement d'un crèdit per aquesta activitat. En aquest sentit, aquells delegats que vulguin reconèixer la seva activitat hauran d'adreçar-se al deganat o direcció del seu centre per presentar la sol·licitud.   2. Els estudiants interessats a reconèixer la seva activitat han d'elaborar una memòria de l'activitat desenvolupada en què han de fer constar totes les reunions que hagin tingut amb els càrrecs acadèmics dels centres, les informacions lliurades als companys i les consultes d'altres estudiants ateses. Els responsables d'ensenyament han d'avaluar aquesta memòria així com els contactes (reunions, entrevistes, etc.) mantinguts amb els delegats. El deganat ha de trametre l'acta d'avaluació al Servei de Gestió Acadèmica, el qual ha d'incorporar aquest crèdit als estudiants que correspongui.   

DISPOSICIÓ FINAL Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de publicar-se al Full Oficial de la URV.