Castellano - English

AMIC Aplicacions Medioambientals i Industrials de la Catàlisis

 
    SOLUCIONS     QUÈ ÉS AMIC?
AMIC té capacitat per generar solucions a problemes mediambientals i de procés a partir del seu ampli coneixement de la catàlisi heterogènia. Algunes de les solucions desenvolupades pel centre es llisten a continuació.

Solucions mediambientals
Eliminació de matèria orgànica d'efluents (reducció de la DQO) per oxidació
Eliminació de compostos orgànics halogenats d 'efluents per hidrodecloració
Eliminació de nitrats/nitrits i amoni de l'aigua per hidrogenació
Solucions industrials
Obtenció de productes d'interès en química fina, farmàcia, perfumeria o indústria petroquímica.
Obtenció d'amines i imines per hidrogenació de mononitrils i dinitrils
Hidrogenació selectiva d'aldehids i a-b insaturats
Síntesi d'ibuprofè per hidrogenació enantioselectiva
Isomerització de compostos terpènics, epòxids i aldehids
Obtenció d'èters terpènics per eterificació d'olefines
Obtenció d'aldehids i epòxids per oxidació selectiva d'olefines
Obtenció d'a-b insaturats, pseudoionones i flavanones per condensació aldòlica
Hidrogenació selectiva de sucres
Obtenció de derivats de l'acid linoleic per deshidrogenació catalítica selectiva
Separació catalítica d'oxigen-nitrogen de l'aire
Obtenció i/o modificació de materials de característiques específiques per a la seva utilització en processos industrials, de química fina, de química verda, d'adsorció/desorció, de separació, de tractament de residus i altres.
AMIC és un centre d'innovació de la Xarxa IT-Cidem que treballa per aportar solucions claus en ma per a problemes mediambientals i industrials dels sectors productius.

AMIC, Centre d'Innovació - Edifici CTT, Fundació URV, Av. Països Catalans, 18, 43007 TARRAGONA
Tel. 977.55.86.41 - Fax 977.55.82.05 - amic@fundacio.urv.cat