Castellano - English

AMIC Aplicacions Medioambientals i Industrials de la Catàlisis

 
    EQUIPAMENT TPD/TPR/TPO     TPD/TPR/TPO
AMIC disposa dels equipaments següents:

reactors batch i en continu a escala laboratori i planta pilot,
equips de caracterització de materials sòlids i catalitzadors
equips per al seguiment en línia de reaccions.


Equip de seguiment de reducció, oxidació i desorció tèrmica programada mitjançant detectors de masses, IR i TCD.
Reactor pilot     PLANTES PILOT Fisisorció de nitrogen     FISISORCIÓ DE N2
AMIC disposa de plantes a escala pilot (1 a 20 l/h) i
laboratori (50 a 200 ml/h),
amb reactors batch i en continu preparats per treballar a alta temperatura i pressió.


Equip de mesura de l'adsorció física de nitrogen en superficie, que permet mesurar àrea superficial BET i volum de pors.
Difracció de raigs X     DIFRACCIÓ DE RAIGS X     ALTRE EQUIPAMENT
Equip que permet obtenir informació sobre l'estructura del catalitzador o altre material.
Equip de desorció tèrmica programada
FTIR-DRIFT
TG - DSC
Cromatografia gas i líquid d'alta resolució
Microones per accelerar reaccions.


Quimisorció d'hidrogen     QUIMISORCIÓ D'H2 Microscopi electrònic de rastreig    MICROSCOPI DE RASTREIG
Equip de mesura per adsorció química, que permet mesurar àrea superficial i porosimetria.

Microscopis electrònics d'escombrat SEM, TEMAMIC, Centre d'Innovació - Edifici CTT, Fundació URV, Av. Països Catalans, 18, 43007 TARRAGONA
Tel. 977.55.86.41 - Fax 977.55.82.05 - amic@fundacio.urv.cat